Børns rettigheder

MI Logo

Red Barnet Grønlands arbejde tager udgangspunkt i FN's Konvention om Barnets Rettigheder, som består af 54 artikler. 

IMG_7377
”Samfundet skal sikre barnets tarv, når der træffes beslutninger. Staten er forpligtet til at vedtage særlige regler, der beskytter barnet”
FN’s Børnekonvention artikel 3
”Barnet har ret til at bo sammen med sine forældre, medmindre dette skønnes uforeneligt med barnets tarv. Barnet har ret til at opretholde kontakt til begge forældre, hvis det lever adskilt fra den ene eller dem begge. Staten er forpligtet til at genskabe en sådan kontakt, hvis adskillelsen skyldes årsager iværksat af staten”
FN’s Børnekonvention artikel 9
”Alle rettigheder gælder for alle børn uden undtagelse. Staten skal beskytte børn mod alle former for diskrimination”
FN’s Børnekonvention artikel 2
”Barnet har ret til hvile, fritid og deltagelse i kulturelle og kreative aktiviteter”
FN’s Børnekonvention artikel 31
”Barnet har ret til at tilslutte sig eller medvirke til oprettelsen af foreninger”
FN’s Børnekonvention artikel 15
”Staten er forpligtet til at beskytte barnet mod alle former for mishandling, begået af forældre eller andre, og til at forebygge alle former for mishandling og at afhjælpe deres virkninger, når de er sket”
FN’s Børnekonvention artikel 19
”Staten er forpligtet til at sikre, at børn, der har været udsat for forsømmelse, mishandling eller udnyttelse, får den mest hensigtsmæssige behandling”
FN’s Børnekonvention artikel 39
”Barnet har ret til at give udtryk for sine følelser og synspunkter. Barnet har ret til at søge, modtage og videregive information”
FN’s Børnekonvention artikel 13
”Barnet har ret til at give udtryk for sin mening og krav på, at denne mening respekteres i overensstemmelse med barnets alder og modenhed”
FN’s Børnekonvention artikel 12
”Det handicappede barn har ret til at modtage den bedste form for hjælp, omsorg, og oplæring for at sikre barnet størst mulig selvtillid og mulighed for at leve et indholdsrigt og aktivt liv”
FN’s Børnekonvention artikel 23
”Børn med handicap har retten til frit at udtrykke deres synspunkter i alle forhold vedrørende dem selv på lige fod med andre børn, [...], samt ret til at modtage handicap- og alderssvarende bistand for at virkeliggøre denne ret”
FN’s Handicapkonvention artikel 7​
”Barnet har ret til undervisning og staten har pligt til at sikre, at grundskoleundervisningen er obligatorisk og gratis for alle børn, og at skolernes disciplin er menneskeværdig”
FN’s Børnekonvention artikel 28
”Det er samfundets ansvar at sikre, at undervisningen er med til at udvikle barnets personlighed og evner, at den forbereder barnet til et aktivt liv som voksen, fremmer respekten for menneskerettighederne og udvikler respekt for barnets egne kulturelle og nationale værdier”
FN’s Handicapkonvention artikel 29
”Staten er forpligtet til at sørge for særlig beskyttelse af børn, der har mistet deres forældre og familie, og til at sikre alternativ pleje eller eventuelt adoption”
FN’s Børnekonvention artikel 20
”Staten er forpligtet til regelmæssigt at vurdere forholdene for børn, der er anbragt i pleje- eller behandlingsøjemed”
FN’s Børnekonvention artikel 25
”Barnet har ret til en levestandard, der sikrer en fysisk, psykisk, moralsk og åndelig udvikling”
FN’s Børnekonvention artikel 27
"Barnet har ret til at opnå højest mulige grad af sundhed og at have adgang til sundhedsydelser og lægehjælp med særlig vægt på forebyggende sundhedspleje. Staten er forpligtet til at nedbringe børnedødeligheden og til at arbejde for afskaffelse af traditionelle skikke, der kan skade barnets sundhed”
FN’s Børnekonvention artikel 24
”Børn har ret til liv, og staten er forpligtet til at sikre barnet overlevelse og udvikling”
FN’s Børnekonvention artikel 6
”Barnet har ret til beskyttelse mod seksuel udnyttelse og mishandling"
FN’s Børnekonvention artikel 34
”Staten er forpligtet til at sikre, at barnets forældre eller værge har hovedansvaret for barnets opdragelse. Staten er forpligtet til at vejlede og hjælp med denne opgave”
FN’s Børnekonvention artikel 18
"Staten skal respektere forældres ansvar for at give barnet den vejledning, som er mest hensigtsmæssig for dets evner og udviklingsmuligheder”
FN’s Børnekonvention artikel 5
”Barnet har ret til at nyde godt af social sikkerhed"
FN’s Børnekonvention artikel 26
”Barnet har ret til beskyttelse mod brug af narkotiske midler og mod at bliver inddraget i produktion eller distribution af sådanne midler”
FN’s Børnekonvention artikel 33
"Det sigtede barn har ret til at bevise sin uskyld, til retshjælp og til retfærdig, retslig behandling. Staten er forpligtet til at tage særlige hensyn til unge lovovertrædere, herunder til fastsættelse af en minimumsalder for strafbare forhold. Sanktioner mod børn skal bygge på rehabilitering i stedet for straf"
FN’s Børnekonvention artikel 40
”Barnet har ret til beskyttelse mod vilkårlig eller ulovlig indblanding i sit privatliv, herunder brevhemmelighed”
FN’s Børnekonvention artikel 16
"Barnet har ret til et navn og en nationalitet fra fødslen"
FN’s Børnekonvention artikel 7
”Staten er forpligtet til at gøre indholdet af denne konvention almindeligt kendt i offentligheden, blandt både voksne og børn”
FN’s Børnekonvention artikel 42